sseee
ครั้งที่ จังหวัดที่ จังหวัด

จำนวน
(ชุด)

ยอดรวม
(ชุด)

วันที่มอบ อำเภอที่ได้รับ รูปภาพ วีดีโอ
1 1 เชียงใหม่ 200 400 13 พ.ย. 58 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก)  
2 2 กระบี่ 250 900 17 พ.ย. 58 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก)  
3 3 สงขลา 282 1182 3 มี.ค. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก)  
4 4 กองทัพไทย 1000 2182 5 เม.ย. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก)  
5 5 แม่ฮ่องสอน 500 2682 11 พ.ค. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
6 6 เพชรบุรี 500 3182 27 พ.ย. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
7 7 ร้อยเอ็ด 500 3682 14 มิ.ย. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
8 8 ยะลา 500 4182 22 มิ.ย. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
9 9 ปัตตานี 500 4682 22 มิ.ย. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
10 10 นราธิวาส 500 5182 22 มิ.ย. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
11 11 มหาสารคาม 500 5682 27 มิ.ย. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
12 12 ศรีสะเกษ 500 6182 28 มิ.ย. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
13 13 พะเยา 500 6682 12 ก.ค. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
14 14 เชียงราย 500 7182 13 ก.ค. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
15 15 ยโสธร 500 7682 26 ก.ค. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)

(1) (2) (3) (4) (5)


sseee
ครั้งที่ ประเทศ จำนวน(ชุด) วันที่มอบ รูปภาพ วีดีโอ
1 กัมพูชา 2000 2 ก.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
2 พม่า 2000 24 มี.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2000 31 มี.ค.60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)

 

 


จำนวนผู้เข้าชม free counter
โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด
โทร : +66(0) 2420-6558-60 โทรสาร : +66(0) 2420-4238 อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com
83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา