sseee
ครั้งที่ จังหวัดที่ จังหวัด

จำนวน
(ชุด)

ยอดรวม
(ชุด)

วันที่มอบ อำเภอที่ได้รับ รูปภาพ วีดีโอ
46 45 สกลนคร 500 22,897 10 มี.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
47 46 ลพบุรี 500 23,397 17 มี.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
48 47 นครศรีธรรมราช 500 23,897 28 มี.ค.60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
49 48 พัทลุง 500 24,397 28 มี.ค.60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
50 49 นครนายก 500 24,897 26 เม.ย.60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
51 50 อ่างทอง 500 25,397 28 เม.ย.60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
52 51 สระบุรี 500 25,897 5 พ.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
53 52 ระยอง 500 26,397 9 พ.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
54 53 สมุทรปราการ 500 26,897 17 พ.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
55   อยุธยา 500 27,397 26 พ.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
56 54 สุราษฎร์ธานี 500 27,897 29 พ.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
57 55 พังงา 500 28,397 30 พ.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
58 56 สมุทรสาคร 500 28,897 7 มิ.ย. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
59 57 กำแพงเพชร 500 29,397 8 มิ.ย. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
60 58 พิษณุโลก 500 29,897 9 มิ.ย. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)

(1) (2) (3) (4) (5)

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม free counter
โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด
โทร : +66(0) 2420-6558-60 โทรสาร : +66(0) 2420-4238 อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com
83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา