sseee sseee

   สืบเนื่องจากข้าพเจ้า นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
พร้อมครอบครัว ผู้ก่อตั้งโครงการ เก้าอี้สุขาพาสุข เป็นผู้ที่ มีปัญหาเรื่องหัวเข่าเสื่อมและแม้จะได้ผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่า เมื่อปี พ.ศ. 2552 หลังผ่าตัดแล้วยังประสบและมีปัญหา เรื่องการนั่งคุกเข่าและการนั่งยองๆโดยเฉพาะเวลาเข้า ห้องสุขาทำธุระส่วนตัวที่ไม่ใช่แบบระบบชักโครกจะมี ปัญหามากๆ
   เมื่อครั้งที่เดินทาง ไปเมืองเมาะละแหม่งของพม่า แวะทานข้าวระหว่างทางและได้ใช้สุขาที่เป็นแบบนั่งยอง พบปัญหามากในการทำธุระส่วนตัว สำหรับผู้ที่มีปัญหา เรื่องเปลี่ยนหัวเข่า ผู้พิการขาและสูงอายุเช่นข้าพเจ้า จึงได้คิดถึงผู้พิการขาและผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องมีปัญหา เหมือนกัน จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ เก้าอี้สุขาสำหรับ ผู้พิการขาและผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
  ข้าพเจ้าและครอบครัวจึงได้ ทำโครงการเก้าอี้สุขาพาสุข สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อน้อมถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบให้ผู้พิการทางขา และผู้สูงอายุทั้ง 77 จังหวัดทั่ว ประเทศไทย จังหวัดละ 500 ชุด รวมถึงมอบให้ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา และพม่า ประเทศละ 2,000 ชุด ซึ่งได้ส่งมอบให้ เรียบร้อยไปแล้ว ส่วนในประเทศไทย ได้เริ่มมอบเป็นครั้ง แรกให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

   

เพื่่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ฯ
เพื่อผู้พิการทางขาทุกเพศ ทุกวัยและผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้น

sseee

เพื่อให้ผู้พิการขาและผู้สูงอายุ ได้ใช้และมีความสะดวกใน
การขับถ่าย

sseee
43184
sseee

มอบให้ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยผ่าน ผู้ว่าราชการ จังหวัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ สาธารณสุขจังหวัด มอบต่อให้กับผู้พิการขาและผู้สูงอายุ ให้ครบ 77 จังหวัด ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2560 พร้อมทั้งได้มอบให้ ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ เขมร ลาว พม่า ประเทศละ 2,000  ชุด ซึ่งได้ส่งมอบไปแล้ว

ttt
 

 


จำนวนผู้เข้าชม free counter
โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด
โทร : +66(0) 2420-6558-60 โทรสาร : +66(0) 2420-4238 อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com
83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา