sseee
ลำดับที่ โรงพยาบาล จังหวัด ที่อยู่ วันที่รับ จำนวน จำนวนรวม รูปภาพ หมายเหตุ
1 โรงพยาบาลตราด ตราด 108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 16 ก.พ. 62 200 200 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
2 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 52 หมู่ 11 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดากหาร 49130 16 ก.พ. 62 200 400 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
3 โรงพยาบาลเพ็ญ อุดรธานี 46 หมู่ 1 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 22 ก.พ. 62 200 600 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
4 โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี 380/2 หมู่ 1 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 22 ก.พ. 62 200 800 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี 5 หมู่ 8. ต.จอมบึง. อ.จอมบึง จ.ราชบุรี. 70150 22 ก.พ. 62 200 1,000 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
6 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์ 692 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 27 ก.พ. 62 200 1,200 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
7 โรงพยาบาลภูกระดึง เลย โรงพยาบาลภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 2 มี.ค. 62 200 1,400 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
8 โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย 274 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย 57110 4 มี.ค. 62 200 1,600 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
9 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย 263 หมู่ 3 ถนนเชียงราย-เวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 4 มี.ค. 62 200 1,800 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
10 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี 978/1 หมู่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 19 มี.ค. 62 200 2,000 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
11 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 193 หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 19 มี.ค. 62 200 2,200 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
12 โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์ 55 หมู่ 8 ถนนนิคมเขต ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 31170 19 มี.ค. 62 200 2,400 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
13 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 192 หมู่ 11 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 19 มี.ค. 62 200 2,600 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
14 โรงพยาบาลลานสกา นครศรีธรรมราช 249/1 หมู่ 1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 20 มี.ค. 62 200 2,800 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19

(1) (2)

 

จำนวนผู้เข้าชม free counter

โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com 
   83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา